Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Nejčastější dotazy

1. Neteče voda, jak mám postupovat?

V případě poruchy, pokud závada není na vašem vnitřním zařízení, volejte prosím naši non-stop havarijní službu na telefonním čísle 602 529 446.

2. Jak postupovat v případě, že mám podezření na únik vody?

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti vašich vnitřních rozvodů je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody.

Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, kdy vzniká přímá škoda naší společnosti nebo vám, našim zákazníkům. Může však dojít i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a veškerá podezření neprodleně řešit prostřednictvím našeho zákaznického centra nebo prostřednictvím naší výše uvedené havarijní linky. Vyhnete se tak zbytečným finančních ztrátám.

Víte-li, že budete delší dobu mimo svůj domov, nezapomeňte uzavřít hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem, abyste zamezili riziku poruchy a tím i úniku vody, obzvláště v zimní období.

3. Jak postupovat, pokud mám podezření na špatnou kvalitu pitné vody?

Podezření na změněnou kvalitu pitné vody můžete nahlásit opět prostřednictvím zákaznického centra nebo prostřednictvím naší výše uvedené havarijní linky.

Další informace o projevech pitné vody jako je např. zápach, chuť, barva, chlor, tvrdost vody,… naleznete v sekci Zajímavosti o vodě - Jevy kohoutkové vody

4. Jak se dozvím o plánované (neplánované) odstávce?

O haváriích a okamžitých poruchách se snažíme informovat co nejdříve veškerými dostupnými způsoby. Naše společnost informuje občany prostřednictvím městkého  rozhlasu a na svých internetových stránkách v sekci poruchy.

5. Jak postupovat při zahájení nebo ukončení odběru vody, změně odběratele vody či vlastníka nemovitosti?

Při vyřizování změn v odběru vody kontaktujte naše zákaznické centrum, kde vám příslušné žádosti budou zaevidovány a vyřízeny. Více informací o postupu při těchto změnách naleznete v sekci Péče o zákazníky – Jak si vyřídit…?.

Formulář, který je nutno pro toto vyřízení vyplnit, si můžete stáhnout na těchto stránkách v sekci Péče o zákazníky – Formuláře a vyplnit v klidu Vašeho domova nebo si jej vyzvednout přímo v zákaznickém centru.

6. Jak postupovat při zřizování vodovodní přípojky?

Podmínky zřízení a informace ke zřizování vodovodních přípojek naleznete na našich stránkách v sekci Péče o zákazníky – Jak si vyřídit…? nebo se můžete informovat v našem zákaznickém centru.

7. Kdo je vlastníkem vodovodní přípojky?

Zákon č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů v §3 odst. 3 stanoví, že vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejná prostranství, zajišťuje provozovatel vodohospodářského zařízení ze svých provozních nákladů.

8. Podléhá stavba studny vydání kolaudačního souhlasu?

Ano, užívat stavbu studny lze pouze na základě kolaudačního souhlasu. Pro umisťování studní ani ČOV nejsou stanoveny žádné úlevy v povolovacím řízení, proto musí proběhnout řádné územní řízení a stavební řízení.

9. Jak odečítat a hlásit stav vodoměru k fakturaci vody?

Odečet provádí odečítač naší společnosti přibližně jedenkrát za 3 měsíce. Nemůže-li být odběratel v době odečtu přítomen, nahlásí stav vodoměru naší společnosti sám dle dispozic, které najdete v sekci Péče o zákazníky – Jak si vyřídit…? nebo přímo v našem zákaznickém centru.

Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec naší společnosti.

10. Jak pečovat o vodoměr?

Nezapomeňte, že vodoměr je třeba chránit před mechanickým i tepelným poškozením.

Doporučujeme všem odběratelům provádět kontrolu vodoměru, případně dodatečně zvýšit jeho ochranu proti mrazu účinnou tepelnou izolací nebo temperováním příslušného prostoru. Vhodným zabezpečením tak předejdete vynaložení nákladů na odstranění havarijního stavu, např. mrazem prasklého vodoměru. V žádném případě nedoporučujeme provádět rozmrazování již zamrzlého potrubí nebo vodoměru otevřeným ohněm. Poškození těsnosti vodoměru se může projevit i jeho zarosením. Skutečnost o zamrznutém nebo jinak poškozeném vodoměru nahlaste prosím neprodleně správci objektu (u bytových podniků) nebo přímo v zákaznickém centru naší společnosti či mistrovi střediska voda. Stejně tak u zamrznuté nebo jinak poškozené přípojky a ostatních havarijních stavů vodovodu je vhodné obrátit se na odbornou pomoc pracovníků naší společnosti.

11. Jak by měla probíhat kontrola a výměna vodoměrů?

Měnit vodoměry v bytových jednotkách není v ČR předepsáno žádným legislativním předpisem. Máme-li však na mysli provedení úředního ověření měřidla (vodoměru) - tzv. cejchování, pak je taková povinnost dána vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou spravuje vyhláška č. 285/2011 Čl. 1, odst. 2 písm. e), která stanovuje ověřovací doby měřidel u vodoměrů na studenou vodu pro konečné spotřebitele 5 let.

12. Máte pochybnosti o správnosti měření vodoměru?

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru může odběratel písemně požádat naší společnosti o jeho přezkoušení, které provádí autorizovaná zkušebna.

Formulář Žádosti o přezkoušení vodoměru naleznete na našich stránkách v sekci Péče o zákazníky – Formuláře, který obsahuje další potřebné informace o podmínkách přezkoušení nebo si jej můžete vyzvednout přímo v našem zákaznickém centru.

Po podání písemné žádosti se do nemovitosti dostaví pracovník naší společnosti a po odečtení stavu odebraného množství provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení do autorizované zkušebny. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

13. Co je to vodné?

Vodné je úplata za pitnou vodu, odebranou z veřejného vodovodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Nárok na vodné vznikne dodavateli vody okamžikem dodání vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popř. do uzávěru výtokového stojanu nebo hydrantu.

14. Mohu platit hotovostně bez dalších poplatků?

Ano, naše společnost zavedla v roce 2019 pouze bezhotovostní platbu.

15. Mám nesrovnalosti ve fakturaci?

V případě nejasností se laskavě obraťte na pracovníky našeho zákaznického centra, kteří s vámi proberou váš problém, a dohodnete se na dalším postupu.

16. Jak postupuje dodavatel v případě, kdy odběratel neplatí za odběr vody?

Stejně jako faktura (daňový doklad) je i 1. upomínka obvykle zasílána standardně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby). 2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

V případě, že fakturu nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávky vody. Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g tak může vodárenská společnost učinit v případě, že dojde k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní.

Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.

17. Kolik zaplatím za obnovení dodávky vody po odpojení z důvodu nezaplacení pohledávky?

1 000 Kč + příslušná sazba DPH.

18. Co je to neoprávněný odběr vody z vodovodu?

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

  1. před vodoměrem
  2. bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní
  3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než je odběr skutečný
  4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením
  5. při neplacení faktur za dodávky vody, ani v dodatečně stanovené lhůtě po předchozím upozornění na přerušení

Odběratel je povinen nahradit ztráty vlastníkovi (provozovateli vodovodu nebo kanalizace).

19. Nenašli jste požadované informace na těchto stránkách?

Kontaktujte, prosím, pracovníky našeho zákaznického centra nebo vedoucího našeho provozu, rádi vám tyto informace podají.

Služby

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
polojasno 27 °C 15 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 24/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 24/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/13 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:20

Slunce zapadá:21:11

hf-maska

hf-dekorace
nahoru