Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s.r.o.
title
rozšířené vyhledávání

Nejčastější dotazy

1. Kam se obrátit v případě jakýchkoliv potíží s kanalizací, kanalizační přípojkou, s podezřením na znečištění odpadních vod jedovatými nebo jinak nebezpečnými látkami?

V případě jakýchkoliv potíží s kanalizací nás prosím kontaktujte prostřednictvím zákaznického centra.

2. Jak postupovat, potřebuji-li vyvézt žumpu, jímku, septik, …

V případě, že Vaše nemovitost není připojena na veřejnou kanalizaci, naše společnost vám zajistí vyčerpání a odvoz odpadní vody a kalů ze žumpy, jímky a septiku (rovněž u suchého a chemického WC) .

Vývoz nebo čištění provedeme na základě objednávky formou vyplněného formuláře, který naleznete v sekci Péče o zákazníky – Formuláře nebo přímo v zákaznickém centru.

3. Jak se chovat, aby vaše kanalizace a domovní odpady fungovaly bez závad? Co do kanalizace nepatří?

Do kanalizace nepatří látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV:

  • Biologický odpad (patří do kontejneru na směsný odpad - odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, kosti, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin, tuky a oleje, …)
  • Veškeré hygienické potřeby (patří do kontejneru na směsný odpad)
  • Chemikálie a další nebezpečné látky (staré barvy, ředidla a lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky, …)
  • Léky (patří zpět do lékárny)
  • Písek, štěrk, …
  • Kovové předměty (hřebíky, žiletky, dráty, …) apod.

Uvědomme si, že domovní a jiné odpady nejsou totéž co odpadní vody!
Nepleťme si kanalizaci s odpadkovým košem. Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodové mísy nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná. Technologie čistírny odpadních vod není stavěna na likvidaci odpadu, pouze na likvidaci odpadních vod. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Ani nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.

Použitý jedlý olej a tuk z domácností je možné po vychlazení slít např. do PET lahví a odevzdávat ve sběrném dvoře Technických služeb města Kraslic, který následně zajistí jejich odbornou likvidaci. Pro občany Kraslic, kteří mají zaplacený poplatek za likvidaci komunálního odpadu, je ukládání těchto olejů, tuků a mnoha dalších druhů odpadu na sběrném dvoře zdarma. Odkaz: http://www.tsmk.cz

Dále do kanalizace, která je ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes žumpy!

4. Jak postupovat při zřizování kanalizační přípojky?

Informace ke zřizování kanalizačních přípojek naleznete na našich stránkách v sekci Péče o zákazníky – Jak si vyřídit…? nebo v našem zákaznickém centru.

5. Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky?

Zákon č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů v §3 odst. 3 stanoví, že vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí, zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby, připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejná prostranství, zajišťuje provozovatel vodohospodářského zařízení ze svých provozních nákladů.

6. Co je stočné?

Stočné je úplata za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Nárok na stočné vzniká poskytovateli těchto služeb okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

7. Jak se stanovuje množství odpadní vody pro stočné?

Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Majitelé studní platí stočné v paušální podobě. Platba stočného je vždy účtována dle platné smlouvy ve smyslu platné vyhlášky.

8. Co jsou srážkové vody a kdo má povinnost je platit?

Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace.

Povinnost platit za odvod srážkových vod do kanalizace mají až na pár výjimek všichni majitelé nemovitostí, ve kterých je prováděna podnikatelská činnost - respektive ploch, které nejsou určeny k bydlení.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti. Podle § 20 odst.6 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu z uvedeného zákonného ustanovení vyplývá, že občané, kteří v nemovitosti bydlí a nepodnikají v ní, jsou osvobozeni od úplaty srážkových vod.

9. Co je to neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace?

Je to vypouštění vod:

  • bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod s dodavatelem nebo v rozporu s ní
  • v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem
  • přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší než je množství skutečné

Odběratel je povinen nahradit ztráty vlastníkovi (provozovateli) vodovodu nebo kanalizace.

10. Nenašli jste požadované informace na těchto stránkách?

Kontaktujte, prosím, pracovníky našeho zákaznického centra nebo vedoucího našeho provozu, rádi vám tyto informace podají.

Služby

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 1 °C
středa 17. 4. slabý déšť 7/-1 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:11

Slunce zapadá:20:07

hf-maska

hf-dekorace
nahoru